ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭД АЖ АХУЙ НЭГЖЭЭС ИРҮҮЛСЭН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ШИЙДВЭРЛЭХ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Биеийн байцаалт бусад шаарлагатай бичиг баримт

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хэлтсийн даргах/а Д.Ганболд93021626

ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН АЛБА ХААГЧИДТАЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ШИЙДВЭРЛЭХ.

АЛБА ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ, ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ.