Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор дүүргийн салбар архивт бүрдүүлэлт хийсэн 19 цэцэрлэгийн архивын баримтад хяналт шалгалт явууллаа.
Уг хяналт шалгалтыг Нийслэлийн Архивын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын байцаагч Ц.Дунгармаа, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн О.Жүгдэрнамжил, дүүргийн Архив, бичиг хэргийн тасагтай хамтран зохион байгуулж, цэцэрлэгийн архив, бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчдад мэргэжил арга зүйн заавар өгч ажиллав.