1. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон актын хуулбар 1%

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%

3. 2% Цээж зураг