4

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2023 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Сургалт зохион байгуулах тухай” А/204 дүгээр тушаалын дагуу “Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зохицуулалт түүний онцлог” сэдэвт сургалтыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэдэг 67 иргэн, аж ахуйн нэгжээс 56 хамруулан 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран зохион байгууллаа.

5

Сургалтаар мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулах тухай хууль шинэчлэгдэн 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн нийтээр дагаж мөрдөх болсонтой холбогдуулан гарсан тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт болон бусад дүрэм, журамыг сурталчлан таниулах, Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийн цахим системээр хэрхэн бүртгэл хийх талаар таниулах ажлыг зохион байгууллаа.

2

3