ДҮҮРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ДҮҮРЭГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН НЬ:

Чингэлтэй дүүрэг нь Монгол    Улсын   Их Хурлын 1992 оны 08 дугаар  сарын 18-ны өдрийн   18    дугаар тогтоолоор анх үүсгэн байгуулагдсан. Улмаар Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын 1992 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгж болох 18 хороотойгоор  зохион байгуулагдсан.

Дүүрэг нь нийт 8,930 га газар нутагтай.  Үүнээс:

Ойн сан бүхий газар:  37.1 %

Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар:  30.3 %

Хот тосгон, зам, шугам суурин:  27.0%

Усан сан бүхий газар нутаг:    4.5%-ийг эзэлж байна.


ХОЙМОР ДҮҮРЭГ 

НИЙТ ХҮН АМЫН ТОО: 151,203      НИЙТ ЭРЭГТЭЙ: 73,570    /48.7%/        НИЙТ ЭМЭГТЭЙ: 77,633    /51.3%/

Насны хувьд авч үзвэл:

  0-14 нас:                     48.0 мянга   31.7 %;

  15-34 нас:                   43.8 мянга       29.0 %;

  35-54 нас:                   39.5 мянга   26.1 %;

  55-аас дээш нас:       19.9 мянга   13.2 %.

zuuuu