Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн судалгаа тооллого хийх, нөхөн сэргээх цэгүүдийг тогтоох 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн судалгаа тооллого хийх, нөхөн сэргээх цэгүүдийг тогтоох (tender.gov.mn)

5.16 5

Нийтийн зориулалттай талбайд ногоон байгууламж хийх /авто зогсоол/ 3-р хороо 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

Нийтийн зориулалттай талбайд ногоон байгууламж, хийх /авто зогсоол/ /3-р хороо/ (tender.gov.mn)

5.16 4

Биеийн тамир, спорт хорооны бассейныг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан тохижуулах ажил 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

Биеийн тамир, спорт хорооны бассейныг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан тохижуулах ажил (tender.gov.mn)

516 3