Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 01 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 02 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 03 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 04 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 05 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 06 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 07 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 08 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга инфографик 2022 оны 08 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 10 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга инфографик 2022 оны 10 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 11 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 оны 12 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2022 он
 Чингэлтэй дүүргийн өврийн дэвтэр цуврал 1 2022 он
 Чингэлтэй дүүргийн өврийн дэвтэр цуврал 2 2022 он
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2023 оны 01 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2023 оны 02 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга инфографик 2023 оны 02 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2023 оны 03 сар
 Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга инфографик 2023 оны 03 сар
Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын танилцуулга 2023 оны 04 сар