Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр хуралдаж 2023 оны эхний хагас жилийн өмчийн тооллогын үр дүнг танилцууллаа. 

Хуралдаанаар Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй ашиглалтын хугацаа дууссан барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшлыг актлах болон дахин үнэлгээ хийх асуудлыг ажлын хэсгээр хэлэлцэж санал дүгнэлтийг гарган ажиллалаа.

DSC 5191

DSC 5196

DSC 5197