Not published yet

Дотоод аудитын удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн системд мэдээлэл хэрхэн оруулах талаар Чингэлтэй дүүргийн Дотоод аудитын албанаас 2024 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдөр Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч болон нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Дотоод аудит цахим программд шилжсэнээрээ оршин байгаа аливаа алдаа зөрчлүүдийг олж илрүүлэн тайлагнахаас гадна байгууллагын засаглах ба гүйцэтгэх удирдлагын эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн байдал, тулгарч буй эсхүл болзошгүй эрсдэлийг зохистой удирдаж байгаа эсэх, дотоод хяналтын тогтолцоог оновчтой бүрдүүлсэн эсэхийг тодорхойлж, бодит үнэлэлт дүгнэлт өгч аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж боломжтой боллоо.

viber image 2024 02 19 14 26 54 576

viber image 2024 02 19 14 26 55 640

viber image 2024 02 19 14 26 56 583

viber image 2024 02 19 14 26 57 416

viber image 2024 02 19 14 26 58 220