сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан дохионы хэлний хөрвүүлэг бүхий нийгмийн даатгалын зөвлөгөө сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан дохионы хэлний хөрвүүлэг бүхий нийгмийн даатгалын зөвлөгөө

сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан дохионы хэлний хөрвүүлэг бүхий нийгмийн даатгалын зөвлөгөө