1. Албан бичиг, өргөдөл
  2. Байршлын зураг
  3. Орчны 50 метрийн фото зураг
  4. Хог хаягдлын татварын гэрээний хуулбар
  5. Хогны татвар төлсөн баримтын хуулбар
  6. Танилцуулга
  7. Хорооны тодорхойлолт
  8. Усны гэрээний хуулбар